Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Treść dla ikony

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.starachowice.pl

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny internetowej www.szpital.starachowice.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014.11.19
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.01.13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niżej wymienionych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą wystąpić sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne ponieważ:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są zbyt obszerne,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • nie ma możliwości ingerencji w ich strukturę,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  • niektóre materiały graficzne (filmy) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  • niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot.

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. dostępności cyfrowej jest Marcin Janiak, do którego można zgłaszać uwagi i ewentualne problemy z dostępnością pisząc na adres e-mail: m.janiak@szpital.starachowice.pl  lub zgłaszając je telefonicznie dzwoniąc pod numer: (41) 273 95 20.

Informujemy, że wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy zgłaszać na adres: info@szpital.starachowice.pl.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej_PZOZ.doc

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej_PZOZ.pdf

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich