„Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19”

4 września 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19”

Wartość całkowita 2 129 741,00 zł.

Dofinansowanie 1 787 492,00 zł.

Wkład własny 342 249,00 zł.

Celem zadania jest przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej na nowoczesny system klimatyzacji mechanicznej. W zakresie inwestycji jest przebudowa/instalacja systemu wentylacji ostatniej kondygnacji bloku łóżkowego „A” (VII piętro). Łączna powierzchnia planowanej inwestycji to 1349 [m2]. Podana lokalizacja w księdze rejestrowej zarejestrowana jest jako Oddział Chorób Wewnętrznych II oraz Oddział Neurologii. Od czasu rozpoczęcia pandemii, aż do końca jej trwania obszar VII piętra przeznaczony jest na hospitalizację dla pacjentów chorych na COVID-19. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury pracownikom i pacjentom w pomieszczeniach oddziałów zlokalizowanych na VII piętrze budynku A Szpitala nastąpi kompleksowa modernizacja wentylacji
i klimatyzacji. Zakres prac zawiera przebudowę instalacji i urządzeń technicznych oraz prace budowlane takie jak; przewierty, malowania, przekucia, które są niezbędne do wykonania przy modernizacji. Nowy system klimatyzacji będzie obejmować zakres niezbędny dla potrzeb unowocześnienia istniejących urządzeń klimatyzacyjnych oraz doboru i montażu zespołu fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacji, tak by nowe urządzenia działały bez zarzutu niezależnie od tego, czy temperatura zewnętrzna za oknem jest +40, czy -30° Celsjusza. W wyniku realizacji inwestycji zostaną zapewnione w Szpitalu normy jakościowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach VII piętra budynku A, w tym krotność wymiany powietrza, jego czystość, temperatura, wilgotność względna.

„Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021 r.”

W dniu 5 listopada 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Zdrowia, a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na realizację zadania: „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021 r.” w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021.

Celem zadania było doposażenie podmiotu w sprzęt umożliwiający stosowanie nowoczesnych metod terapii u pacjentów z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego oraz doposażenie w sprzęt dający możliwość dokładnej oceny przyczyn i wydolności krążenia mózgowego, poprzez wyposażenie realizatora zadania w aparaty USG z opcją Duplex, umożliwiające kwalifikację pacjentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych.

Całkowita wartość: 195 000,00 zł.

Wartość środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia 179 653,50 zł.

„Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii w roku 2021”

W dniu 6 września 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dotycząca realizacji zadania: „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii w roku 2021”, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.

Celem zadania było doposażenie podmiotu leczniczego w aparat USG z funkcją echokardiografii.

Całkowita wartość projektu: 246 086,64 zł.

Wartość środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia na realizację umowy 226 719,62 zł.

„Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021”

23 sierpnia 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na realizację zadania: „Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021”.

Celem zadania był zakup urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych pacjentów z biofeedback.

 

Wartość środków: 140 000,00 zł.

Wysokość środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia: 128 982,00 zł.

„Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w r. 2020”.

POLCARD

Umowa nr 5/15/16/2018/708/345 zawarta na realizację zadania pn. „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w r. 2020”.

Nazwa programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

Nazwa zadania: Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2020      

 

"Nazwa sprzętu zakupionego w ramach umowy określonego w § 1 ust. 2 umowy "      

Monitor kardiologiczny - 7 szt.

Kwota 48 304,50 zł.

,,Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Pracowni Diagnostyki Obrazowej w PZOZ w Starachowicach”

Umowa na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn. ,,Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Pracowni Diagnostyki Obrazowej w PZOZ w Starachowicach”.

Wartość całkowita zadania wynosi 6 800 000,00 zł,

dofinansowanie z Funduszu Medycznego 100 %.

Z pozyskanych środków w kwocie 6 800 000 zł pokryte zostaną koszty:

  • zakupu 3 szt. USG,
  • zakupu 6 szt. EKG,
  • zakupu 2 szt. aparatów do znieczuleń,
  • sporządzenia planów budowlanych przebudowy SOR,
  • przeprowadzenia prac budowlanych polegających na modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Realizacja zadania zaplanowana jest do 30 września 2025 roku.

,,Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego”

UMOWA Nr 12/27/Za życiem/2024/708/122 zawarta w dniu 21 czerwca 2024 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w zakresie zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego na kwotę 64 022,84 zł.