Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 170 000 zł

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 70 633 zł

Kwota 170000 zł przyznana w formie dotacji z WFOŚiGW została wykorzystana na unieszkodliwienie odpadów medycznych w instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz na zakup pojemników na odpady wysoce zakaźne stanowiących opakowanie zewnętrzne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

W dniu 21 lipca 2021 roku została zawarta w Kielcach umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na realizację zadania "Przebudowa pomieszczeń do przechowywania, zbieranie, transport i unieszkodliwianie skażonych odpadów medycznych podczas opieki nad chorymi na koronawirusa (COVID-19).

Termomodernizacja budynków kompleksu głównego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Przebudowa pomieszczeń do przechowywania, zbieranie, transport i unieszkodliwienie skażonych odpadów medycznych podczas opieki nad chorymi na koronawirusa (COVID-19)

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków kompleksu głównego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” realizowane jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 1147/18 z dnia 27 grudnia 2018 z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego „Poprawa Jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” oraz na podstawie umowy udostępnienia środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach nr 99/2018/WF/US z dnia 29.05.2018r. 

Głównym celem planowanej inwestycji jest : Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Inwestycja przyczyni się do:

  • poprawy stanu termoizolacji przegród zewnętrznych (ścian, okien),
  • zmniejszenia obliczeniowych współczynników ciepła (poprawa całego bilansu cieplnego budynków),
  • zmniejszenia zużycia energii cieplnej w budynkach (łącznie ok 37%), a w konsekwencji ograniczenie emisji CO2 (755,39 Mg/rok), NOx (1,13 Mg/rok), SO2 (5,47 Mg/rok), pyłu (5,60 Mg/rok).
  • poprawy estetyki budynku.

 

Koszt realizacji Projektu wynosi:                    9.947.454,99 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 7.771.200,00 PLN

 

Kwota dofinansowania na podstawie umowy nr 1147/18 z dnia 27.12.2018 roku zawartej pomiędzy PZOZ, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi: 6 605 519 PLN, w tym: 

  • środki WFOŚiGW –    792 662,28 PLN
  • środki NFOŚiGW  – 5 812 856,72 PLN

 

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu termomodernizacji sześciu budynków kompleksu głównego szpitala tj. czterech budynków oznaczonych literami A, B, C i D oraz łączników między tymi budynkami E i F. Każdy z budynków posiada inną funkcję. Budynek A to tak zwany „blok łóżkowy” w którym mieszczą się oddziały szpitalne. W budynku C znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć, Stacja Dializ oraz trakt porodowy. Budynek B to budynek diagnostyczno-zabiegowy (blok operacyjny, pracownia diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, centralna sterylizatornia i apteka szpitalna). W budynku D znajdują się poradnie specjalistyczne i administracja.

Projektowany zakres termomodernizacji budynków obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych kondygnacji piwnic, termomodernizację ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, termomodernizację stropodachu budynku i wymianę i uzupełnienie stolarki okiennej.

Okres realizacji: styczeń 2019 roku – grudzień 2020 roku.

 

Fotorelacja z realizacji inwestycji:

Fotorelacja z podpisania Umowy (27 grudnia 2018):

Dotacja w wysokości 70 633 zł zostanie przekazana m.in. na unieszkodliwienie skażonych odpadów medycznych, zakup sprzętu ochrony osobistej dla wykonujących zadania skutkujące powstaniem odpadów medycznych, zakup worków/pojemników do selektywnej zbiórki odpadów medycznych oraz koszty ich utyizacji.