Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Budżet Państwa

1. "Zakup mammografu i dostosowanie pomieszczenia do wykonywania badań mammograficznych w PZOZ w Starachowicach"

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na podstawie Umowy nr 323/PS/2023 zawartej w dniu 30.11.2023 r. z Powiatem Starachowickim o przekazanie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Zakup mammografu i dostosowanie pomieszczenia do wykonywania badań mammograficznych w PZOZ w Starachowicach" został doposażony w mammograf cyfrowy Senographe Crystal wraz z wyposażeniem.

Przedmiotem umowy jest przekazanie dotacji celowej w łącznej kwocie 761 400 zł, z czego 752 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości nieprzekraczającej 80% całkowitej wartości zadania, a 9 400 zł stanowi dotacja celowa z budżetu Powiatu. Pozostałe środki w kwocie 178 600 zł stanowi wkład własny podmiotu leczniczego.

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia

1. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19”

4 września 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19”

Wartość całkowita 2 129 741,00 zł.

Dofinansowanie 1 787 492,00 zł.

Wkład własny 342 249,00 zł.

Celem zadania jest przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej na nowoczesny system klimatyzacji mechanicznej. W zakresie inwestycji jest przebudowa/instalacja systemu wentylacji ostatniej kondygnacji bloku łóżkowego „A” (VII piętro). Łączna powierzchnia planowanej inwestycji to 1349 [m2]. Podana lokalizacja w księdze rejestrowej zarejestrowana jest jako Oddział Chorób Wewnętrznych II oraz Oddział Neurologii. Od czasu rozpoczęcia pandemii, aż do końca jej trwania obszar VII piętra przeznaczony jest na hospitalizację dla pacjentów chorych na COVID-19. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury pracownikom i pacjentom w pomieszczeniach oddziałów zlokalizowanych na VII piętrze budynku A Szpitala nastąpi kompleksowa modernizacja wentylacji
i klimatyzacji. Zakres prac zawiera przebudowę instalacji i urządzeń technicznych oraz prace budowlane takie jak; przewierty, malowania, przekucia, które są niezbędne do wykonania przy modernizacji. Nowy system klimatyzacji będzie obejmować zakres niezbędny dla potrzeb unowocześnienia istniejących urządzeń klimatyzacyjnych oraz doboru i montażu zespołu fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacji, tak by nowe urządzenia działały bez zarzutu niezależnie od tego, czy temperatura zewnętrzna za oknem jest +40, czy -30° Celsjusza. W wyniku realizacji inwestycji zostaną zapewnione w Szpitalu normy jakościowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach VII piętra budynku A, w tym krotność wymiany powietrza, jego czystość, temperatura, wilgotność względna.

2. „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w r. 2020”.

POLCARD

Umowa nr 5/15/16/2018/708/345 zawarta na realizację zadania pn. „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w r. 2020”.

Nazwa programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

Nazwa zadania: Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2020      

"Nazwa sprzętu zakupionego w ramach umowy określonego w § 1 ust. 2 umowy "      

Monitor kardiologiczny - 7 szt.

Kwota 48 304,50 zł.

3. „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii w roku 2021”

W dniu 6 września 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dotycząca realizacji zadania: „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii w roku 2021”, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.

Celem zadania było doposażenie podmiotu leczniczego w aparat USG z funkcją echokardiografii.

Całkowita wartość projektu: 246 086,64 zł.

Wartość środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia na realizację umowy 226 719,62 zł.

4. „Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021”

23 sierpnia 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na realizację zadania: „Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021”.

Celem zadania był zakup urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych pacjentów z biofeedback.

Wartość środków: 140 000,00 zł.

Wysokość środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia: 128 982,00 zł.

 5. „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021 r.”

W dniu 5 listopada 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Zdrowia, a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na realizację zadania: „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021 r.” w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021.

Celem zadania było doposażenie podmiotu w sprzęt umożliwiający stosowanie nowoczesnych metod terapii u pacjentów z rozpoznaniem udaru niedokrwiennego oraz doposażenie w sprzęt dający możliwość dokładnej oceny przyczyn i wydolności krążenia mózgowego, poprzez wyposażenie realizatora zadania w aparaty USG z opcją Duplex, umożliwiające kwalifikację pacjentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych.

Całkowita wartość: 195 000,00 zł.

Wartość środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia 179 653,50 zł.

 

6. Zadania polegające na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.  

Wartość całkowita zadania wyniosła 489 000,01 zł i w całości dofinansowana została ze środków dotacji celowej pochodzącej z Funduszu Medycznego.

W ramach zadania zakupiono:

 • robot rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z wyposażeniem,
 • robot rehabilitacyjny do terapii kończyny górnej i ręki,
 • mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych.

7. ,,Modernizacja i doposażenie  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Pracowni Diagnostyki Obrazowej w PZOZ w Starachowicach”

Umowa na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn. ,,Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Pracowni Diagnostyki Obrazowej w PZOZ w Starachowicach”. Wartość całkowita zadania wynosi 6 800 000,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Medycznego 100 %.

Z pozyskanych środków w kwocie 6 800 000 zł pokryte zostaną koszty:

 • zakupu 3 szt. USG,
 • zakupu 6 szt. EKG,
 • zakupu 2 szt. aparatów do znieczuleń,
 • sporządzenia planów budowlanych przebudowy SOR,
 • przeprowadzenia prac budowlanych polegających na modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Realizacja zadania zaplanowana jest do 30 września 2025 roku.

 

8. ,,Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego”

UMOWA Nr 12/27/Za życiem/2024/708/122 zawarta w dniu 21 czerwca 2024 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w zakresie zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego na kwotę 64 022,84 zł.

Fundusz Sprawiedliwości

REALIZACJA ZADANIA Z FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI.

W dniu 9 kwietnia 2020 roku została zawarta umowa na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją pokrzywdzenia przestępstwem pomiędzy

Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

a

Ministrem Sprawiedliwości. 

Zadanie polega na zakupie środków ochrony osobistej (fartuchy barierowe, rękawiczki chirurgiczne, czepki, maski, ochraniacze na buty, płyny do dezynfekcji) niezbędnych do zabezpieczenia dla personelu medycznego biorącego udział w walce z pandemią koronowirusa COVID – 19 oraz zakupie sprzętu medycznego (ciśnieniomierze oraz termometry bezdotykowe). Zakupione środki oraz sprzęt medyczny pozwolą na sprawne prowadzenie akcji ratunkowych w pełnym zakresie, możliwość wykonywania wszystkich niezbędnych zabiegów i diagnostyki, z zachowaniem wysokich standardów obsługi pacjenta. Podniesie jakość wykonywanych usług dla chorych oraz szybsze udzielenie pierwszej pomocy medycznej ofiarom przestępstw domowych, pobić oraz wypadków drogowych.

Całkowity koszt zadania 300 000,00 zł

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości 297 029,00 zł

Termin realizacji do 31.12.2020 roku.

Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 170 000 zł

Kwota 170000 zł przyznana w formie dotacji z WFOŚiGW została wykorzystana na unieszkodliwienie odpadów medycznych w instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz na zakup pojemników na odpady wysoce zakaźne stanowiących opakowanie zewnętrzne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

2. Termomodernizacja budynków kompleksu głównego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków kompleksu głównego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” realizowane jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 1147/18 z dnia 27 grudnia 2018 z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego „Poprawa Jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” oraz na podstawie umowy udostępnienia środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach nr 99/2018/WF/US z dnia 29.05.2018r. 

Głównym celem planowanej inwestycji jest : Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Inwestycja przyczyni się do:

 • poprawy stanu termoizolacji przegród zewnętrznych (ścian, okien),
 • zmniejszenia obliczeniowych współczynników ciepła (poprawa całego bilansu cieplnego budynków),
 • zmniejszenia zużycia energii cieplnej w budynkach (łącznie ok 37%), a w konsekwencji ograniczenie emisji CO2 (755,39 Mg/rok), NOx (1,13 Mg/rok), SO2 (5,47 Mg/rok), pyłu (5,60 Mg/rok).
 • poprawy estetyki budynku. 

Koszt realizacji Projektu wynosi:                    9.947.454,99 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 7.771.200,00 PLN

Kwota dofinansowania na podstawie umowy nr 1147/18 z dnia 27.12.2018 roku zawartej pomiędzy PZOZ, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynosi: 6 605 519 PLN, w tym: 

 • środki WFOŚiGW –    792 662,28 PLN
 • środki NFOŚiGW  – 5 812 856,72 PLN

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu termomodernizacji sześciu budynków kompleksu głównego szpitala tj. czterech budynków oznaczonych literami A, B, C i D oraz łączników między tymi budynkami E i F. Każdy z budynków posiada inną funkcję. Budynek A to tak zwany „blok łóżkowy” w którym mieszczą się oddziały szpitalne. W budynku C znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć, Stacja Dializ oraz trakt porodowy. Budynek B to budynek diagnostyczno-zabiegowy (blok operacyjny, pracownia diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, centralna sterylizatornia i apteka szpitalna). W budynku D znajdują się poradnie specjalistyczne i administracja.

Projektowany zakres termomodernizacji budynków obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych kondygnacji piwnic, termomodernizację ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, termomodernizację stropodachu budynku i wymianę i uzupełnienie stolarki okiennej.

Okres realizacji: styczeń 2019 roku – grudzień 2020 roku.

3. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 70 633 zł

W dniu 21 lipca 2021 roku została zawarta w Kielcach umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na realizację zadania "Przebudowa pomieszczeń do przechowywania, zbieranie, transport i unieszkodliwianie skażonych odpadów medycznych podczas opieki nad chorymi na koronawirusa (COVID-19).

4. Przebudowa pomieszczeń do przechowywania, zbieranie, transport i unieszkodliwienie skażonych odpadów medycznych podczas opieki nad chorymi na koronawirusa (COVID-19)
 
Dotacja w wysokości 70 633 zł zostanie przekazana m.in. na unieszkodliwienie skażonych odpadów medycznych, zakup sprzętu ochrony osobistej dla wykonujących zadania skutkujące powstaniem odpadów medycznych, zakup worków/pojemników do selektywnej zbiórki odpadów medycznych oraz koszty ich utylizacji.
 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Darowizny rzeczowe

 1. W dniu 04.10.2017 r. PZOZ w Starachowicach otrzymał lokalizator do naczyń krwionośnych szt. 1.

 2. W dniu 21.03.2018 r. WOSP przekazał szpitalowi Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTOREAD wraz z wyposażeniem. Wartość 13770,00 zł.

 3. W dniu 19.06.2019 r. oddział pediatrii w szpitalu w Starachowicach otrzymał od WOŚP 10 leżanek Aster o wartości 19 990,00 zł.

 4. W dniu 15.07.2019 r. Oddział Neonatoligii dostał 2 Lampy do fototerapii na statywie, aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu szt.1, fotele leżanka szt.4 oraz 2 plafony świetlny z logotypem WOŚP za zawieszenia w szpitalu.

 5. W dniu 16.07.2019 r. na Oddział neonatologii został przekazany Kardiomonitor Philips Effica CM150 wraz z wyposażeniem.

 6. W dniu 04.09.2019 r. został przekazany 1 Inkubator zamknięty do intensywnej terapii noworodka.

 7. W dniu 23 kwietnia 2020r. zostały przekazane od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dary dla Szpitala w Starachowicach - 3 szt. Kardiomonitory. WOŚP w ramach pomocy w akcji zwalczania epidemii koronawirusa przekazał również 2000 szt. maseczek chirurgicznych i 75 szt. przyłbic.

 8. W dniu Na oddział dziecięcy naszego szpitala trafił 1 kardiomonitor do nadzorowania pracy małych serduszek, na oddział anestezjologii i intensywnej terapii trafiły 2 kardiomonitory, natomiast maseczki i przyłbice zostały przekazane personelowi całego szpitala.

 9. W dniu 28.04.2020 r. WOŚP podarował naszemu szpitalowi 5 łóżek szpitalnych serii Evario z materacem.

 10. W dniu 05.06.2020 r. dostał szpital z Fundacji Zestaw diagnostyczny typ Lumify .

 11. W dniu 23.09.2021 r. Oddział Położniczo-Ginekologiczny otrzymał dodatkowo 7 Foteli z funkcją leżanki dla matek karmiących.

 12. W dniu 16.05.2023 r. Oddział Neonatologiczny otrzymał Airvo 3 Junior wraz z niezbędnym osprzętem.
 13. W dniu 09.08.2023 r. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach otrzymał inkubator do wewnętrznego transportu noworodka, respirator, nawilżacz z układem automatycznej regulacji temperatury, kardiomonitor z modułem kapnometrii oraz dwie pompy strzykawkowe.
 14. W dniach 20.09.2023, 2.10.2023 i 3.10.2023 r. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne otrzymało automatyczny system do posiewu krwi, urządzenie do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej (MALDI TOF), system automatyczny do ilościowego oznaczania lekowrażliwości (MIC) z urządzeniem do oznaczani lekowrażliwości (i ewentualnie identyfikacji) bezpośrednio z dodatniej próbki krwi.  

 

Fundusz Prewencyjny PZU

1. Zakup sprzętu medycznego

Na podstawie umowy prewencyjnej nr 59/2023/PZUZ/20/Kraków z dnia 31.05.2023 r., zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Sp. Akcyjna a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, w tym:

 • rolki do przesuwania pacjentów - 8 szt.,
 • wózki siedzące transportowe ręczne - 5 szt.,
 • osłona tarczycy RTG – kołnierz Classic - 8 szt.,
 • garsonka ochronna RTG - 1 szt.,
 • pasy do unieruchomienia pacjenta - 6 par.

2. Dofinansowanie zakupu wyposażenia Poradni Urologicznej

Na podstawie umowy prewencyjnej nr 2795/2022/PZUSA/10/Kraków, zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Sp. Akcyjna a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 26 121,00 zł z przeznaczeniem na zakup:

 • pistoletów do biopsji stercza (2 szt.),
 • przystawek do biopsji stercza (3 szt.),
 • przystawek do nefrostomii (2 szt.). 

3. Opaska życia - z myślą o bezpieczeństwie

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na podstawie Umowy o współpracy zawartej w dniu 24 września 2020 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i zmniejszenia liczby wypadków na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych/Oddziałach, redukcji transmisji zakażeń i innych otrzymał Opaski Życia i Opaski COVID 19 zakupione przez PZU w ramach Funduszu Prewencyjnego służące do zdalnego monitorowania parametrów życiowych pacjentów.

Opaska życia - czym jest, jak działa? Urządzenie do teleopieki (opieki zdalnej) określane jest w różny sposób, najczęściej używane są takie nazwy jak: opaska życia, opaska telemetryczna, opaska ratunkowa, opaska medyczna, smartband dla seniora. Urządzenie to pozwala na stały monitoring osoby chorej czy starszej, która mieszka samotnie lub przez określony czas w ciągu dnia przebywa sama. Opaska wykorzystuje współczesne osiągnięcia technologiczne, wymaga od opiekunów posiadania urządzenia ze stałym dostępem do Internetu.

Urządzenie to używane jest najczęściej przez starsze, samotne osoby, u których stan zdrowia może w każdej chwili się pogorszyć. Używanie opaski wiąże się z ponoszeniem stałych kosztów.

Jak wygląda opaska życia?

Opaska życia przypomina kształtem zegarek zakładany na rękę. Zwykle wykonana jest z silikonu, który nie podrażnia skóry i nie wywołuje uczuleń. W zależności od marki urządzenia opaska posiada jeden lub więcej przycisków oraz gniazdo micro USB potrzebne do podłączenia ładowarki. W środku urządzenia znajduje się:

 • karta SIM,
 • czujniki tętna i temperatury,
 • detektor upadku,
 • moduł GPS,
 • komunikator głosowy,
 • bateria.

Opaska życia wymaga regularnego ładowania (zwykle co 2-3 doby). W zależności od producenta opaski są wodoodporne (użytkownik może nie ściągać jej w czasie kąpieli czy prysznica), częściowo wodoodporne (użytkownik musi ściągnąć ją na czas kąpieli, ale może myć w niej ręce czy zmywać naczynia) lub też całkowicie nieodporne na działanie wody i wilgoci. Producent powinien także określić zakres temperatur, w jakich opaska sprawnie pracuje.

Jak działa opaska życia?

Urządzenie obsługiwane jest z poziomu aplikacji mobilnej lub platformy internetowej, gdzie należy skonfigurować dane dotyczące użytkownika opaski i jego opiekuna. Aplikacja obsługiwana jest przez opiekuna, który musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu. Dane opiekuna przesyłane są do centrum monitoringu, o ile producent zapewnia taką możliwość. Sama opaska posiada zwykle diody, które informują o rozładowanej baterii czy uruchomieniu przycisku SOS. Nad prawidłowym użytkowaniem opaski czuwa opiekun i on jest odpowiedzialny za jej działanie. Wszelkie pomiary i czynności dokonywane przez opaskę oraz stan naładowania baterii odczytujemy za pomocą aplikacji.

Jakie funkcje posiada opaska życia?

Główną funkcją opaski jest wzywanie pomocy w przypadku upadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Opaska życia posiada przycisk SOS: po jego naciśnięciu opaska łączy się z telefonem opiekuna, czasami także z centrum monitoringu. Wbudowany komunikator głosowy pozwala opiekunowi lub dyspozytorowi nawiązać rozmowę z użytkownikiem opaski, zapytać o jego stan i sytuację. Jeśli użytkownik opaski nie odpowiada, opiekun lub dyspozytor wzywają ambulans ze względu na prawdopodobne zagrożenie życia. Opaska życia dokonuje pomiarów tętna, temperatury skóry czy nawet ilość wykonanych w danym okresie kroków. Wbudowany moduł GPS pozwala szybko zlokalizować użytkownika opaski, dzięki czemu opiekun czy ratownicy będą mogli dotrzeć do niego w jak najkrótszym czasie. W niektórych opaskach pojawia się taka funkcja jak alarm przypominający o zażyciu leków.

 4. "Zakup Sprzętu specjalistycznego na szpitalny oddział ratunkowy"

W dniu 24.06.2019 r. została podpisana Umowa prewencyjna pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Sp. Akcyjna a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach:  Nr 1246/2019/PZU/10/Kraków.

Nazwa zadania prewencyjnego zgodnie z umową:  "Zakup Sprzętu specjalistycznego na szpitalny oddział ratunkowy". Zakup sprzętu specjalistycznego na Szpitalny Oddział Ratunkowy- zakup 2 sztuk łóżek na intensywną terapię SOR/KIT.

Szpitalny Oddział Ratunkowy- w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zakup 2 szt. Łóżek wprowadzi znaczące zmiany dla codziennego funkcjonowania oddziału.

Łóżka te będą gwarantować bezpieczeństwo pacjentom a zastosowane innowacyjne technologie wspomogą codzienną pracę personelu.

5. Dofinansowanie zakupu materacy przeciwodleżynowych

Na podstawie umowy prewencyjnej nr 253/2024/PZUZ/20 zawartej 11 kwietnia 2024 roku pomiędzy Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej, a Powszechnym Zakładem Opieki Zdrowotnej, a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych S.A., szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materacy przeciwodleżynowych.

Dzięki dotacji możliwe było zakupienie dwóch materacy przeciwodleżynowych (z pompą Ela oraz zmiennociśnieniowy z pompą model rotacja automatyczna), które doposażyły Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Pododdziałem Urologicznym.

 

Fundacja SiePomaga

1. W dniu 10 lipca 2020 r Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach podpisał umowę z Fundacją Siepomaga.

Szpital otrzymał od Fundacji dwa zestawy sprzętu medycznego niezbędnego do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów niewydolnych oddechowo o wartości 54.987,76 zł., który trafił na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Środki na zakupów ww. Sprzętu pochodzą ze zbiórki pieniężnej, która prowadzona jest przez Darczyńcę od 03 marca 2020 roku na portalu internetowym siepomaga.pl, której celem jest zbieranie środków pieniężnych na doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt na walkę z COVID – 19.

Dyrekcja szpitala i pracownicy oddziału wraz z pacjentami serdecznie dziękują za okazaną pomoc.

2. W dniu 21 grudnia 2020 roku Fundacja Siepomaga.pl przekazała na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 4 zestawy Airvo2 SET.

Szpital otrzymał od Fundacji cztery zestawy sprzętu medycznego niezbędnego do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów niewydolnych oddechowo o wartości 110 843,52 zł., który trafił na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Środki na zakupów ww. sprzętu pochodzą ze zbiórki pieniężnej, która prowadzona jest przez Darczyńcę na portalu internetowym siepomaga.pl i której celem jest zbieranie środków pieniężnych na doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt na walkę z COVID – 19.

Dyrekcja szpitala i pracownicy oddziału wraz z pacjentami serdecznie dziękują za okazaną pomoc.